Jan Štěpán

Bakalářská práce

Detekce vodorovného dopravního značení v obrazech

Road Markings Detection in Images
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zaměřit se na detekci dopravního značení a rozpoznání o jakou dopravní značku se jedná. Tato bakalářská práce je zaměřena na vodorovné dopravní značky. Vychází z faktu, že tyto dopravní značky mají obvykle bílou barvu nebo žlutou barvu a to v případě přechodného dopravního značení. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí a to na teoretickou a vlastní implementaci …více
Abstract:
The subject of the Bachelor thesis is the detection and recognition of the traffic signs. The~thesis specifically focuses on road markings. It is based on the fact that road markings are usually white or yellow and are used for temporary traffic marking. The thesis is divided into two parts, theory and implementation. The theoretical part describes the general image processing, including the graphical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Michael Holuša
  • Oponent: Karel Mozdřeň

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika