Jan Štěpán

Bachelor's thesis

Detekce vodorovného dopravního značení v obrazech

Road Markings Detection in Images
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo zaměřit se na detekci dopravního značení a rozpoznání o jakou dopravní značku se jedná. Tato bakalářská práce je zaměřena na vodorovné dopravní značky. Vychází z faktu, že tyto dopravní značky mají obvykle bílou barvu nebo žlutou barvu a to v případě přechodného dopravního značení. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí a to na teoretickou a vlastní implementaci …more
Abstract:
The subject of the Bachelor thesis is the detection and recognition of the traffic signs. The~thesis specifically focuses on road markings. It is based on the fact that road markings are usually white or yellow and are used for temporary traffic marking. The thesis is divided into two parts, theory and implementation. The theoretical part describes the general image processing, including the graphical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: Michael Holuša
  • Reader: Karel Mozdřeň

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika