Ondřej Ťupa

Diplomová práce

Možnosti zpracování druhotných surovin vzniklých při hornické činnosti

Possibilities of processing of secondary raw materials formed during mining activities
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá úpravou odpadního materiálu vznikajícího při těžbě zlatonosné rudy metodou loužení. K loužení byla využita thiomočovina, která zlato dokáže rozpustit a je považována za jednu z alternativních metod loužení. Diplomová práce se dále zabývá strategickými surovinami, výskytem zlata a jeho formami. Dále jsou v diplomové práci zmiňovány metody, které se ve světě využívají k …více
Abstract:
This thesis deals with the treatment of waste material produced during gold-bearing ore mining by leaching method. Thiourea was used to leach, which can dissolve gold and is considered one of the alternative methods of leaching. The thesis also deals with strategic raw materials, occurrence of gold and its forms. Furthermore, the thesis mentions methods that are used in the world to treat gold-bearing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2019
  • Vedoucí: Vladimír Čablík
  • Oponent: Barbara Tora

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů

Práce na příbuzné téma