Kateřina Bažantová

Bakalářská práce

Návrh plánu odpadového hospodářství pro obec Žabovřesky nad Ohří

The Draft Waste Management Plan for the Community of Žabovřesky nad Ohří
Anotace:
Bakalářská práce přináší charakteristiku současného stavu nakládání s odpady v obci Žabovřesky nad Ohří s přihlédnutím k platné legislativě, která se týká odpadového hospodářství. Na základě dosavadního vyhodnocení řešené problematiky je v práci podán vlastní návrh nového systému odpadového hospodářství týkající se třídění, sběru a shromažďování směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelných …více
Abstract:
This Bachelor´s Thesis introduces the characteristics of the current situation regarding waste disposal in the community of Žabovřesky nad Ohří, taking into account current legislation relevant to waste policies. The thesis includes a proposal for a new system of waste disposal on the basis of the assessment of the current system of waste disposal, including waste separation, the collection and storage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Jaroslav Závada
  • Oponent: Jaroslav Mudruňka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů