Theses 

Využití 3D tisku v technické výchově na ZŠ – Bc. Petr Horáček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education

Bc. Petr Horáček

Master's thesis

Využití 3D tisku v technické výchově na ZŠ

The use of 3D printing in technical education in primary school

Anotácia: Hlavním zaměřením diplomové práce je využití 3D tisku v prostředí základní školy. V teoretické části je popsána didaktika technické výchovy a následuje kapitola věnující se teorii 3D tisku, která v sobě zahrnuje stručnou historii této technologie. V práci jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti 3D tisku a jsou zde popsány různé metody tvorby 3D modelů sloužících pro tisk. Praktická část práce je věnována samotné výuce 3D tisku a modelování na základní škole a následně výzkumu, vztahujícímu se k vytyčeným cílům.

Abstract: The main focus of this diploma’s thesis is the use of 3D printing in the environment of elementary school. In the theoretical part the didactics of technical education is described and this part is followed by chapter about theory of 3D printing, which involves brief history of this technology. The thesis explains the basic concepts of 3D printing and describes various methods for creating 3D models for printing. The practical part is dedicated to the teaching of 3D printing and modeling in elementary school and the research, which is connected to the set objectives.

Kľúčové slová: 3D tisk, 3D modelování, 3D technologie, využití 3D tisku, moderní technologie, design, modelování, princip 3D tisku, materiály pro 3D tisk, 3D print, 3D modeling, 3D technology, the use of 3D printing, modern technology, modeling, principle of 3D printing, materials for 3D printing

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 22:47, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz