Jiří Židek

Bakalářská práce

Palivové články pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla

Fuel cells for combined power and heat generation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá palivovými články pro kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie. Práce je rozdělena do pěti základních částí. První část obsahuje úvod do palivových článků. Základní pojmy z oblasti palivových článků, jejich konstrukce, princip funkce, výhody a nevýhody. Dále obsahuje definici pojmu kogenerace a výhody kombinované výroby energií. V druhé části je rozebráno rozdělení …více
Abstract:
Baccalaureate work deal with fuel element for combination production seat power control plus heat energy. Work is divided to the five body. Forepart includes introduction to fuel element. Fundamental terms from areas fuel element, their construction, principle function, benefits plus disavantages. Further includes concept definition combined heat and power plus benefits combination energy production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petr Moldřík
  • Oponent: Jiří Gurecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava