Martin Klímek

Bakalářská práce

Křižovatka ulic Vrbická - Fišerova v Ostravě-Heřmanicích

Intersection of the Vrbická Streat and Fišerova Streat in the Ostrava-Heřmanice
Anotace:
Obsahem mé bakalářské práce jsou návrhy řešení přestavby současného stavu křižovatky silnice III/4723, ul. Vrbická-Fišerova a MK II. třídy, ul. Vrbická v Ostravě-Heřmanicích. Práce se zabývá posouzením současného stavu křižovatky a její další náplní je vypracování návrhů tří variant přestavby křižovatky. První varianta se zabývá přestavbou na stykovou křižovatku s přídatným pruhem pro odbočení vlevo …více
Abstract:
Summary of my bachelor’s thesis are designs solution of alteration actual status of the cross-road of high-road III/4723, st. Vrbická-Fišerova and village road, st. Vrbická in Ostrava-Heřmanice. Thesis is engaged by recognition actual status of the cross-road and further contens is elaboration of designs the three options of alteration cross-road. First option is engaged in joining intersection with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby