Kamil Sikora

Bakalářská práce

Spalování práškového uhlí s přídavkem plynu z hlediska tvorby emisí

Combustion of coal dust with gas in terms of generation the emission
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá množstvím vzniklých emisí při současném spalování tuhých a plynných paliv. Cílem této práce je určení a vzájemné porovnání množství emisí CO2, SO2 a H2O při spalování různých poměrů práškového uhlí a vysokopecního plynu. Je zřejmé, že měnící se chemické složení této směsi bude vytvářet nepřímou úměru především mezi emisemi CO2 a SO2, přičemž snahou této práce bude porovnat …více
Abstract:
This thesis deals with the quantity of emissions generated while burning solid and gaseous fuels. The aim of this work is to identify and inter-compare of CO2 emissions, SO2 and H2O in the combustion of various ratios of pulverized coal and blast furnace gas. It is obvious that changing chemical composition of this mixture will produce an inverse relationship in particular between CO2 and SO2, with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Zuzana Klečková
  • Oponent: Zdeněk Vomočil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí

Práce na příbuzné téma