Lucie Nesrstová

Diplomová práce

Variantní řešení technologie pro realizaci obvodového pláště polyfunkčního domu

Various Solution for the Implementation of the Multifunctional Building Envelope Technology
Anotace:
NESRSTOVÁ, L.: Variantní řešení technologie pro realizaci obvodového pláště polyfunkčního domu: Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2020, Vedoucí práce: Ing. Marcela Halířová, Ph.D. Tématem diplomové práce byl návrh variantního řešení technologie obvodového pláště polyfunkčního domu. Součástí diplomové práce je vypracování projektové …více
Abstract:
NESRSTOVÁ, L.: Various Solution for the Implementation of the Multifunctional Building Envelope Technology: Diploma thesis. VSB – Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Builging construction, 2020, Supervisor: Ing. Marcela Halířová, Ph.D. The theme of the diploma thesis was a proposal of a variant solution for the implementation of the multifunctional building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2020
  • Vedoucí: Marcela Halířová
  • Oponent: Radek Janoušek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava