Martin Tomáško

Bakalářská práce

Měření optických a elektrických vlastností nanokompozitů

Measurement of Optical and Electrical Properties of Nanocomposites
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá měřením optických a elektrických vlastností nanokompozi-tu polyanilin/montmorillonit (PANI/MMT) Vzorky s naneseným PANI/MMT nanokompozitem byly dodány z Centra nanotech-nologií a katedry chemie při VŠB-TU Ostrava. Na vzorcích PANI/MMT se měřil elektrický odpor, optická propustnost záření a optická výkonová odrazivost světelného záření. Všechna měření se začala provádět …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with measuring of optical and electrical properties of a polyanili-ne/montmorillonite (PANI/MMT) nanocomposite. Samples with PANI/MMT nanocomposite have been delivered from Nanotechnology Centre of VŠB-TU Ostrava. Samples PANI/MMT have been used for measuring electrical resistance, optical permeability and optical power reflectivity. All measurements have been started with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Petr Šiška

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma