Martin Cieslar

Bachelor's thesis

Diskrétní regulátory na bázi Siemens LOGO!

Discrete controllers based on Siemens LOGO!
Anotácia:
V této bakalářské práci je popsána teorie regulátorů od samotného řízení až po metody nastavení regulátorů. Praktická část této bakalářské práce se zabývala využitím komponentu LOGO! od firmy Siemens jako diskrétního regulátoru. Je zde popsána celá cesta od samotného navržení regulačního obvodu přes programování v SW LOGO! Soft Comfort až po samotnou regulaci regulované veličiny. Cílem této bakalářské …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with control theory from the whole control to metods of setting the controlers. The practical part of this thesis is about using LOGO! by Siemens as a discrete controler. There is all about controlers from proposing through programming in SW LOGO! Soft Comfort up to the regulation of the controled variables. The aim of this bachelor thesis is the realize control by LOGO! …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2019
  • Vedúci: Pavel Švec
  • Oponent: Jiří David

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Bachelor programme / odbor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu