Martin Pustka

Bakalářská práce

Horizontální krystalizátor laboratorní pece

Horizontal Crucible of Laboratory Smeltery
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou inovace horizontálního krystalizátoru laboratorní pece pro potřebu laboratoří FMMI na tavení a rafinaci neželezných kovů. Při zpracování konstrukčního návrhu jsem vycházel z jeho stávajícího provedení. V úvodu je zpracován požadavkový list, funkční, orgánová a stavební struktura horizontálního krystalizátoru. Následně je řešeno zabezpečení rovnoměrného, definovaného …více
Abstract:
Bachelor's thesis deals with the horizontal crystallizer innovation of laboratory furnaces for laboratories FMMI to the need for melting and refining non-ferrous metals. During the processing of design I came out of its current implementation. The introduction processes requirements list, function, organ structure and construction of horizontal crystalizer. Subsequently, securing solution for defining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Zdeněk Noga
  • Oponent: David Mohyla

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení