Barbora Bohačová

Diplomová práce

Interpretácia modelu gravitačného poľa Zeme EIGEN-6C4 pri hľadaní ropných nalezísk

Interpretation of the Earth Gravitational Model EIGEN-6C4 for Searching for Oil Deposits
Anotace:
Účelom diplomovej práce je zobrazenie „strike angle“ v rozsahu celého sveta a skúmanie ich učesanosti vo vybraných záujmových oblastiach. Práca je rozdelená na dve časti. Teoretická časť diplomovej práce je zameraná na vysvetlenie základných informácií tejto problematiky. Praktická časť sa zaoberá samotným spracovaním dát získaných z modelu EIGEN-6C4 pre zobrazenie „strike angle“ a následným rozborom …více
Abstract:
The purpose of this thesis is representation a "strike angle" in the whole world and to explore their combing in selected areas of interest. The work is divided into two parts. The theoretical part of the thesis is focused on explaining the basic information of this issue. The practical part deals with the processing of the data received from the EIGEN-6C4 model to display the "strike angle" and the …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2019
  • Vedoucí: Jakub Kostelecký
  • Oponent: Pavel Černota

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie

Práce na příbuzné téma