Theses 

Trestní řízení proti právnickým osobám podle zákona č. 418/2011 Sb. a správní řízení proti právnickým osobám – Bc. Hana Chalupská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana Chalupská

Diplomová práce

Trestní řízení proti právnickým osobám podle zákona č. 418/2011 Sb. a správní řízení proti právnickým osobám

Criminal Procedure against Legal Persons according to Act no. 418/2011 Coll. and Administrative Procedure against Legal Persons

Anotace: V českém právním řádu se do konce roku 2011 řešila trestní odpovědnost právnických osob pouze normami správního práva v oblasti správního práva trestního. Dne 1. ledna 2012 vstoupil v účinnost nový speciální právní předpis, kterým se prolomila zásada individuální trestní odpovědnosti a byla přijata pravá trestní odpovědnost právnických osob. Právnická osoba tak nadále není odpovědná toliko v rovině správního práva, ale rovněž práva trestního. Oba dva procesy jsou postaveny na odlišných zásadách a používají rozdílné nástroje. Trestní řízení proti právnické osobě je postaveno na roveň trestnímu řízení proti fyzické osobě vedenému před soudem, zatímco řízení o správním deliktu zůstává v kompetenci správních úřadů a je podstatně méně formalizované.

Abstract: Until the end of 2011 the criminal liability of legal persons was solved in the Czech legal order only norms of administrative law in the area of administrative criminal law. On 1st January 2012 came into effect new special law, which broke the principle of individual criminal responsibility and was accepted the right criminal liability of legal persons. A legal person is no longer responsible only in scope of administrative law, but also in scope of criminal law. Both processes are based on different principles and use different tools. Criminal proceeding against a legal person is equated with criminal proceedings against a natural person led in court while the proceeding of the administrative offense remains within the competence of administrative authorities and is much less formalized.

Klíčová slova: Právnická osoba, trestní řízení, správní řízení, právní odpovědnost, přičitatelnost, zásady, proces A legal person, criminal proceedings, administrative proceeding, legal responsibility, attribution, principle, process

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz