Bc. Hana Chalupská

Diplomová práce

Trestní řízení proti právnickým osobám podle zákona č. 418/2011 Sb. a správní řízení proti právnickým osobám

Criminal Procedure against Legal Persons according to Act no. 418/2011 Coll. and Administrative Procedure against Legal Persons
Anotace:
V českém právním řádu se do konce roku 2011 řešila trestní odpovědnost právnických osob pouze normami správního práva v oblasti správního práva trestního. Dne 1. ledna 2012 vstoupil v účinnost nový speciální právní předpis, kterým se prolomila zásada individuální trestní odpovědnosti a byla přijata pravá trestní odpovědnost právnických osob. Právnická osoba tak nadále není odpovědná toliko v rovině …více
Abstract:
Until the end of 2011 the criminal liability of legal persons was solved in the Czech legal order only norms of administrative law in the area of administrative criminal law. On 1st January 2012 came into effect new special law, which broke the principle of individual criminal responsibility and was accepted the right criminal liability of legal persons. A legal person is no longer responsible only …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta