Hana Straková

Diplomová práce

Návrh na změnu sanace a rekultivace lomu Čeřinka v návaznosti na stav zásob a aktuální vývoj těžby na ložisku.

Proposal for a change in the remediation and reclamation of the Čeřinka quarry in connection with the state of reserves and the current development of mining at the deposit.
Anotace:
Předkládaná diplomová práce navrhuje změnu plánu sanace a rekultivace lomu Čeřinka, který se nachází nedaleko Prahy. Změna je nutná zejména z důvodu přehodnocení zásob na ložisku, jež vzniklo posunem kóty dna těžby na 330 m n. m. Dalším důvodem pro změnu plánu sanace a rekultivace je odlišný, modernější přístup k řešení nápravy krajiny po ukončení těžby. Stále častěji se totiž při řešení rekultivací …více
Abstract:
The submitted diploma thesis proposes a change in the plan for remediation and reclamation of the Cerinka quarry, which is located near Prague. The change is necessary mainly due to the reassessment of reserves at the deposit, which was created by shifting the altitude figure of the bottom of the mining to 330 m above sea level. Another reason for changing the remediation and reclamation plan is a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2022
  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Radim Lex

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava