Bc. Jana Nagyová

Bakalářská práce

Chráněné bydlení jako systém podpory komunitní péče

Attended social housing as a system of community care
Anotace:
Tato práce pojednává o chráněném bydlení jako jedné z forem podpory komunitní péče. Jedná se o chráněné bydlení pro cílovou skupinu duševně nemocných s diagnózou schizofrenie. V první kapitole je vymezení terminologie psychóz, především schizofrenie. Druhá kapitola pojednává o komunitní péči, její historii, způsobech poskytování podpory a případovém vedení – Case Management. Třetí kapitola je věnována …více
Abstract:
This work discusses about sheltered housing as one form of support community care. This sheltered housing is meant for the target group of mental patiens with the schizophrenia diagnosis. In the first chapter is definition of psychoses terminology, especially schizophrenia. The sekond chapter discusses about community care, its history, and ways of support providing and about case management – Case …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta