Helena Krakovská

Diplomová práce

Zhodnocení zákaznického portfolia vybrané společnosti

Evaluating the Customer´s Portfolio of a Selected Company
Anotace:
Cílem práce je zhodnotit současné portfolio zákazníků ve vybrané organizaci, provést jeho analýzu a následně vyhodnotit stávající nastavení řízení vztahů se zákazníky. V návaznosti na zjištěné výsledky provedených analýz navrhnout změny pro zlepšení tohoto procesu a případně navrhnout segmentaci zákazníků pro diferencované řízení těchto vztahů. Pro zpracování byly použity metody popisu, analýzy a syntézy …více
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate current customer portfolio in a selected organization, analyse it and then evaluate existing customer relationship management settings. Following the findings of the analysis, propose changes to improve this process and possibly propose customer segmentation for differentiated management of these relationships. For processing were used methods of description, analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Naděžda Klabusayová
  • Oponent: Monika Procházková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava