Daniela Mertová

Bachelor's thesis

Analýza způsobů zpracování komunálních odpadů v jednotlivých krajích ČR s ohledem na platnou a nově plánovanou legislativu odpadového hospodářství

Analysis of methods for municipal waste treatment in individual regions of Czech Republic with regard to valid and new planned legislation in Waste Management
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je analýza způsobu zpracování komunálních odpadů v jednotlivých krajích České republiky s ohledem na platnou a nově plánovanou legislativu odpadového hospodářství. První kapitoly bakalářské práce jsou zaměřené na oblast nakládání s komunálním odpadem a způsob odstraňování a primárně rozborem platného zákona odpadového hospodářství. Následující kapitoly se týkají analýzy nakládání …viac
Abstract:
The topic of bachelor thesis is an analysis of methods for municipal waste treatment in individual regions of the Czech Republic with regard to valid and new planned legislative in Waste Management. The initial chapters of my thesis focus on municipal waste management and disposal, and the analysis of the existing legislation in Waste Management. The following chapters focus on the analysis of municipal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedúci: Jiří Fiedor
  • Oponent: Barbora Grycová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava