Tomáš Hamrus

Diplomová práce

Dřevěná lávka

Timber Footbridge
Anotace:
Práce se zabývala konstrukcí dřevěné lávky pro pěší a cyklisty. Nejprve byla zpracována rešerše historických i současných konstrukčních systémů. Z tohoto přehledu vycházel návrh 3 variant konstrukčního systému dřevěné lávky přes vodoteč o rozpětí 30 m. Pro všechny varianty byl proveden předběžný návrh a posudek hlavních nosných prvků v mezním stavu únosnosti i použitelnosti. Porovnáním spotřeby materiálů …více
Abstract:
Dissertation dealt with construction of timber footbridge for pedestrian and cyclists. At first the research of historical and present structural systems was compiled. Based on this information 3 possible structural systems of timber footbridge were designed. The footbridge is vaulting over the watercourse of 30 m range. For every 3 variants there were preliminary design and review for main supporting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: Antonín Lokaj
  • Oponent: Václav Skopek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava