Lenka Lenková

Diplomová práce

Adsorpce chromu s oxidačním číslem VI z vodného prostředí na nemodifikovaný bentonit

Adsorption of Hexavalent Chromium from Aqueous Solution onto Nonmodified Bentonite
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem adsorpce nežádoucího Cr (VI) z vodného prostředí pomocí různě upraveného bentonitu (aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou, 3% Na2CO3, 5% Na2CO3, Al2(SO4)3). Základem práce je studium adsorpční kinetiky. Výsledkem práce je vyhodnocení možnosti použití neaktivovaného i chemicky upraveného bentonitu jako možného adsorbentu pro čištění odpadní vody s obsahem Cr (VI).
Abstract:
This thesis deals with the study of the absorption of unwanted Cr (VI) from aqueous environment using differently modified bentonite (activated with hydrochloric acid, 3% Na2CO3, 5% Na2CO3, Al2(SO4)3). This thesis is based on a study of the adsorption kinetics. The result of this thesis is an evaluation of the use of the nonactivated and chemically modified bentonite as a potential adsorbent for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů