Theses 

Územní studie v obci Janovice zóny Z48 – Martin Ostrý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin Ostrý

Diplomová práce

Územní studie v obci Janovice zóny Z48

Spatial study of The Zone Z48 in the village Janovice

Anotace: Bc. Martin Ostrý, Územní studie v obci Janovice zóny Z48, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, Ostrava 2016, Diplomová práce, Vedoucí DP: Ing. Arch. Jaroslav Sedlecký Předmětem diplomové práce bude návrh využití území pro novou výstavbu individuálního bydlení v lokalitě Z48 v obci Janovice. Obsahem práce bude především urbanistické řešení s důrazem na vhodnou formu a orientaci navržených domů s ohledem na územní plán a limity, které z něho vyplývají. Studie taktéž bude řešit návrh technické a dopravní infrastruktury. Součásti studie bude také návrh veřejné zeleně s případnými oddechovými a rekreačními zónami. V návrhu budou zmíněny některé možné varianty využití s tím, že jedna varianta bude dovedena do konečné podoby. Vybrané objekty budou konkrétně rozpracovány v rozsahu studie, ze které budou známy veškeré objemové a základní konstrukční a dispoziční charakteristiky objektů. V návrhu bude popsán současný stav a nové řešení bude v souladu s územním plánem a limitami využití území. Současně bude provedeno vyhodnocení předpokládaných nákladů na navržené řešení.

Abstract: Bc. Martin Ostrý, Spatial study of The Zone Z48 in the village Janovice,, VŠB – TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Municipal Engineering and Construction, Ostrava 2016, Dissertation thesis, Leader of Dissertation thesis: Ing. Arch. Jaroslav Sedlecký. The subject of this thesis is thee proposal to use land for new construction of individual housing in the village Janovice Z48. The content of thesis consists primarily urban design with emphasis on proper form and orientation designed home with regard to the land use plan and the limits that arise from it. The study also will address the draft of technical and transport infrastructure. Part of the study will also draft a public green spaces and recreational pleasure-potential zones. The proposal will be have some possible options for the used land and one variant will be taken to its final form. The selected objects will be specifically developed to study the extent of which will be know to the volume and basic design and layout characteristics of objects. The proposal will describe the current status and new solutions will be in accordance with the master plan and land use limits. The evaluation of the anticipated costs of the proposed solution will be also made.

Klíčová slova: Územní studie, Obec Janovice Rodinný dům Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura

Keywords: Territorial, study, Janovice, Village, Family, house, Transport, infrastructure, Technical

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: Jaroslav Sedlecký
  • Oponent: Jana Pletnická

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz