Theses 

Výstupy ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace na 1. stupni základní školy. Output in the field of mathematics education and its application at lower grade basic school system. – Lenka LAJTNEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Lenka LAJTNEROVÁ

Diplomová práce

Výstupy ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace na 1. stupni základní školy. Output in the field of mathematics education and its application at lower grade basic school system.

Output in the field of mathematics education and its application at lower grade basic school system.

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Cílem práce je zjištění úrovně osvojení poznatků z této oblasti žáky pátých ročníků základní školy a zmapování očekávání učitelů 1. stupně a učitelů matematiky 2. stupně o úrovni znalostí žáků učiva ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace při přechodu z 1. stupně na 2. stupeň. V teoretické části práce je stručně zaznamenán historický vývoj školní matematiky a vymezeno současné pojetí matematiky se zakotvením v Rámcovém vzdělávacím pro-gramu pro základní vzdělávání. Dále se v této části diplomantka zabývá problematikou Standardů a následného testování žáků, které má od roku 2014 probíhat na všech základ-ních školách v 5. a 9. ročníku. Jsou zde také stručně charakterizovány výzkumné metody dotazník a didaktický test, které byly použity ve výzkumném šetření diplomové práce. Empirická část obsahuje výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na představy učitelů o znalostech žáků. Dále výsledky testování žáků 5. ročníků základní školy, jehož cílem bylo zjistit, jakých znalostí tito žáci dosahují v oblasti Matematika a její aplikace a jak je dokážou aplikovat při řešení zadaného testu. Úkolem bylo porovnat úspěšnost řešení didaktického testu všech žáků, chlapců a dívek. Srovnat úspěšnost řešení jednotlivých tematických okruhů, porovnat představy učitelů o tom, co by měli žáci umět, se skuteč-nými znalostmi žáků, a zjistit, do jaké míry se shodují představy učitelů s očekávanými výstupy stanovenými rámcovým vzdělávacím programem. Na základě výsledků výzkum-ného šetření byla ověřena platnost stanovených hypotéz.

Abstract: This dissertation focuses on the educational field of mathematics and its application. The aim of the dissertation is to discover the degree of the mastery of knowledge in this field in fifth grade pupils of primary school, and charting the expectations of teachers in the first grade, and teachers of mathematics in the second grade, on the level of the students' knowledge in the field of mathematics and its application in the transition from the first to the second grade. In the theoretical part of the dissertation, the historical development of school math-ematics is briefly recorded and the current concept of mathematics is defined, embodied in the Framework Educational Programme for Basic Education (FEP BE). Furthermore, in this section the diplomat deals with the standards and subsequent testing of pupils, which shall be carried out in all primary schools in the 5th and 9th grade since 2014. This section also briefly describes the questionnaire and didactic test research methods, which were used in the research study of this thesis. The empirical part contains the results of the questionnaire survey focused on the teachers' ideas about the pupils' knowledge. Furthermore, the results of the testing of pupils in the 5th grade of primary school, whose aim was to find what knowledge these pupils have in the field of mathematics and its application, and how they can apply it to the solution of the given test. The objective was to compare the success of the solution of the didactic test of all pupils, boys and girls; to compare the success in solving particular topics, compare the teachers' ideas about what the students should know, with the actual knowledge of the students, and determine the extent to which the teachers' ideas coincide with the expected outputs specified by the framework educational programme. Based on the results of the research, the validity of defined hypotheses was verified.

Klíčová slova: RVP ZV, matematika, didaktický test, dotazník, znalosti žáků, primární vzdělávání, očeká-vané výstupy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Malinová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

LAJTNEROVÁ, Lenka. Výstupy ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace na 1. stupni základní školy. Output in the field of mathematics education and its application at lower grade basic school system.. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 15:43, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz