Theses 

The Influence of Superstition on Politics, Culture and Daily Life in Scotland During the Reign of King James I. – Bc. Vendula Heczková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Bc. Vendula Heczková

Bakalářská práce

The Influence of Superstition on Politics, Culture and Daily Life in Scotland During the Reign of King James I.

The Influence of Superstition on Politics, Culture and Daily Life in Scotland During the Reign of King James I.

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem pověr na život během vlády Jakuba VI. ve Skotsku. Vysvětluje, jak pověry přetrvaly až do doby striktní protestantské země a do jaké míry ovlivnily každodenní život běžného lidu, literaturu a politiku tohoto období. Jako příklady jsou použity specifické pověry z knihy Highland Superstitions od Alexandera MacGregora. Každá kapitola je věnována jinému úkazu, zabývají se různými způsoby jakými se předešlé keltské náboženství promítlo do každodenní víry. Práce ukazuje komplexnost původu víry ve víly a následky, které tato víra měla v každodenním životě a čarodějnických procesech. Další část je věnována problematice čarodějnic, jejímu dopadu na politiku a vytváření zákonů a na osobu krále z důvodu rozsáhlých honů na čarodějnice a údajného útoku na krále. Taktéž je poukázáno na důležitost pověr jako význameného námětu k legendám, lidovým příběhům a divadelním hrám jak v případě víry ve víly, tak i v případě čarodějnic.

Abstract: This bachelor thesis deals with the influence of superstitions on life during the reign of James VI in Scotland. It explains how superstitions came to be in a strictly Protestant country and how much they influenced the daily lives of common people, literature and politics of the period. As examples the specific superstitions from Alexander MacGregor’s Highland Superstitions are used. Each chapter is dedicated to different phenomenon, exploring the different ways in which the previous religion of Celts reflected in everyday beliefs. It shows the complexity of the origin of fairy belief and the consequences it had during everyday lives and the witch trials. The next part is dedicated to the matter of witches, their impact on politics and law-making and on the person of the king due to extensive witch hunts and supposed attacks on the king. Also the importance of superstitions as a major topic of legends, folk tales and plays is shown both in the case of fairy belief and in the case of witches.

Keywords: Scotland, James VI and I, witchcraft, superstitions, fairies, belief, religion, Skotsko, Jakub I. Stuart, pověry, čarodějnice, náboženství, víra

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Vital Voranau

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:35, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz