Libor Baláš

Diplomová práce

Zhodnocení potenciálních nebezpečných stavů rozvodů koksárenského plynu

Evaluation of potential hazardous situations coke gas distribution pipeliens
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vypracováním studie HAZOP na rozvodu koksárenského plynu. V první části jsou popsány historické závažné havárie, terminologie a k čemu a proč je identifikace rizik nutná. V další části je popsán postup a nezbytné úkony pro správné provedení metody HAZOP. Poslední část popisuje zkoumanou technologii a porovnává dosažené výsledky s již vypracovanou studií pro závod. Jsou …více
Abstract:
This thesis focuses on developing a HAZOP study on the distribution of coke oven gas. The first part describes the historical major accident, terminology and what and why risk identification required. The next section describes the process and the steps necessary for the proper performance of the method HAZOP. The last part describes the exploration of technology and compares the results with studies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Pavel Danihelka
  • Oponent: Milan Romanský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava