Bc. Kateřina Juřicová

Diplomová práce

Event marketing jako forma rozvoje cestovního ruchu v oblasti Velkých Karlovic

Event Marketing as a Tool for Tourism Development in Area of Velké Karlovice
Anotace:
Tato práce se zabývá event marketingovými událostmi pořádanými v oblasti Velkých Karlovic a jejich přínosem pro cestovní ruch. Výzkum byl proveden pomocí sběru sekundárních dat, dotazníkovým šetřením a rozhovory s manažery jednotlivých událostí.
Abstract:
This thesis deals with event marketing events which are organized in area Velké Karlovice and analysis benefits of these events for development of the tourism in this area. The research was conducted by collecting secondary data, questionnaire and interviews with this events managers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií