Jakub Kahánek

Diplomová práce

Posouzení sesuvu levého svahu potoka Dolní Rozpitý v Dolní Bečvě

Landslide Assesment of Left Slope of Stream Dolni Rozpitý in Dolní Bečva Region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem svahových pohybů a sesuvů. Zmiňuje různé faktory a příčiny, v jejichž důsledku mohou svahové pohyby vzniknout. Nejvlivnější faktory jsou dány klimatickými podmínkami, geologickou a hydrogeologickou stavbou. Ovšem i špatný zásah člověka do horninového prostředí dokáže vyvolat svahovou nestabilitu. Aby nedocházelo k těmto nestabilitám, provádí se různé druhy sanací, …více
Abstract:
The topic of this thesis concern the slope movements and landslides. It mentions various factors and causes, which can cause landslides. The most influential factors are due to climatic conditions, geological and hydrogeological structure. However poor human intervention in the geological environment can cause slope instability too. We used various kinds of remediation to avoid these instabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2017
  • Vedoucí: Eva Hrubešová
  • Oponent: Jaroslav Ryšávka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava