Theses 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v informační společnosti – Bc. Vladislava Vondrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Vladislava Vondrová

Diplomová práce

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v informační společnosti

Youth clubs social services in the information society

Anotace: Cílem předkládané diplomové práce je zjistit, do jaké míry a jak ovlivňují předpoklady sociálních pracovníků jako je motivace, ideály, představa o vlastní roli, znalosti a dovednosti zprostředkovávání kompetencí spojených s informačními a komunikačními technologiemi klientům v souvislosti se začleňováním klientů do společnosti. Práce se skrze ekologickou perspektivu člověk-v-prostředí a pojetí sociální práce jako capacity building snaží reflektovat, že sociální práce, pokud chce dostát svému poslání o práci s komplexní životní situací jedince, měla by do svých intervencí přidat také intervence týkající se zprostředkovávání kompetencí spojenými s informačními a komunikačními technologiemi. Na příkladu vybraného nízkoprahového zařízení pro děti a mládež autorka ukazuje kompatibilitu výchozího předpokladu důležitosti zařazování intervencí ve vztahu k ICT v práci s klienty s představami pracovnic tohoto NZDM v kontextu uvědomovaného nástupu informační společnosti. Autorka dospívá k závěru, že současné představy o sociální exkluzi v informační společnosti, obohacené o výsledky šetření ve vybraném NZDM přináší informace o tom, že pracovnice vybraného zařízení mají téměř absolutní svobodu v tom do jaké míry a jakým směrem zprostředkovávají klientům kompetence spojené s informačními a komunikačními technologiemi. V závěru práce proto předkládám doporučení pro NZDM, která vyplývají ze závěrů práce. Počet slov základního textu: 24 055

Abstract: The aim of diploma thesis is to discover how and to what extent the assumption of social workers (motivation, role, ideal, knowledge and skills) are influential in transmitting of ICT competencies to clients in the context of inclusion of clients into the society. In the thesis, two perspectives are used. Person-in-environment perspective and social work as capacity building perspective. Both of them are used for reflection of the fact that if social work would like to meet its mission (to deal with the person´s life in its complexity), social work should incorporate also interventions relating to the ICT competencies transmitting. The example of one youth club social service helps to emphasise the importance of implementing ICT-related interventions into the social services providing. In the conclusion, the author highlights absolute freedom of social workers in decision-making about what and how they will transmit the ICT competencies to the clients in organizations, where exist no guide for social workers about how to handle and transmit ICT competencies to clients. In the In conclusion, several recommendations is drafted.

Klíčová slova: ICT, NZDM, sociální vyloučení, sociální začleňování, digitální exkluze, informační společnost, předpoklady sociálních pracovníků, youth clubs social services, social exclusion, social inclusion, digital exclusion, information society, assumptions of social workers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 15:01, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz