Theses 

Posouzení a návrh zlepšení úrovně BOZP u pracovníků provádějících servis a údržbu – Petra Roupcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Petra Roupcová

Diplomová práce

Posouzení a návrh zlepšení úrovně BOZP u pracovníků provádějících servis a údržbu

Assessment and Proposal of Increasing the OSH Level in the Case of Service and Maintenance Workers

Anotace: Diplomová práce se zabývá tématikou posouzení a zvýšení úrovně BOZP pro vybrané pracovní středisko. Představuje základní legislativu vztahující se na problematiku bezpečnosti práce. Uvádí poznatky z provedení kontroly dokumentace BOZP za účelem zjištění nedostatků a navrhuje k nim příslušná opatření. Zaměřuje se také na hledání nedostatků a chyb na konkrétním pracovišti a navrhuje řešení pro zjištěné neshody. Vytyčuje pravidla pro tvorbu pracovních instrukcí pro práci se stroji. Součástí práce je provedení analýzy rizik bodovou metodou u vybraného pracoviště.

Abstract: This thesis deals with the theme of assessment and increasing the level of OSH for the selected workplace. It presents the basic legislation relating to the issue of safe work conditions. It delivers findings from the inspection of documentation OSH in order to identify shortcomings and suggests appropriate actions. It also focuses on identifying deficiencies and errors on a particular workplace and proposes solutions for the discovered discrepancies. It sets the rules for creating work instructions when working with machines. A part of this work is also carrying out of a risk analysis using a point method for selected workplace.

Klíčová slova: Bezpečnost práce, pracoviště, analýza rizik, rizika, osobní ochranné prostředky, skoronehody, nebezpečí.

Keywords: Safe work conditions, workplace, risk analysis, risks, personal protective equipment, near-misses, danger.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří Vala
  • Oponent: Lenka Kissiková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:44, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz