Theses 

Sociální konstrukce mezinárodní adopce romských dětí z České republiky do zahraničí – Bc. Zita Kučerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zita Kučerová

Bakalářská práce

Sociální konstrukce mezinárodní adopce romských dětí z České republiky do zahraničí

The Social Construction of the international adoption of Romany children from the Czech Republic to foreign countries

Anotace: Cílem bakalářské práce je popsat, jakým způsobem konstruují sociální pracovnice mezinárodní adopci romských dětí z České republiky do zahraničí. Zaměřuje se na způsoby, kterými sociální pracovníci působící v zařízeních pro výkon ústavní péče či v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc kategorizují, stereotypizují a idealizují tento typ náhradní rodinné péče. V teoretické části se věnuji sociálnímu konstruování a jeho dílčím částem. Popisuji proces mezinárodní adopce z České republiky do zahraničí. Zaměřuji se na romské děti vyrůstající mimo svou biologickou rodinu v zařízeních pro výkon ústavní péče či v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dále popisuji postavení sociálních pracovníků v mezinárodní adopci. Výzkumnou metodou je kvalitativní šetření. Výzkumný vzorek tvoří devět sociálních pracovnic, se kterými jsem provedla polostrukturované rozhovory. V závěru práce je zodpovězena zvolená výzkumná otázka, která popisuje výsledky šetření a následné doporučení pro praxi. Z výsledků výzkumu vyplývá, že byla ověřena platnost teorie sociálního konstruktivismu, neboť každá sociální pracovnice konstruovala mezinárodní adopci romských dětí z České republiky do zahraničí individuálním způsobem.

Abstract: The aim of this bachelors thesis is to describe how social workers construct the international adoption of Romany children from the Czech Republic to foreign countries. It focuses on the ways in which social workers working in facilities for institutional care, or facilities for children requiring immediate help, categorize, stereotype and idealize this type of foster care. The theoretical part is devoted to social construction and its individual parts. I describe the process of international adoption from the Czech Republic to foreign countries. I focuse on Romany children living outside their biological family in facilities for institutional care, or facilities for children requiring immediate help. Then I describe the status of social workers in the international adoption. The research method is a qualitative investigation. The research sample consists of nine social workers who I conducted interviews with. In conclusion, I will attempt to answer the research question, which describes the results of the investigation and subsequent recommendations for practice. Each social worker constructed the international adoption of Romany children from the Czech Republic abroad in an individual way, so the research results have been validated by the theory of social constructivism.

Klíčová slova: sociální konstrukce, sociální pracovnice, mezinárodní adopce, romské děti, náhradní rodinná péče social structure, social workers, international adoption, Romany children, foster care

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Langr

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 10:24, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz