Kateřina STEUEROVÁ

Bachelor's thesis

Využití kinezioterapie u pacientů s neurogenní dysfunkcí dolních cest močových při míšní lézi

Utilisation of kinesiotherapy in patients with neurogenic dysfunction of lower urinary tract with spinal cord lesion
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá rehabilitační péči u pacientů s dysfunkcí dolních cest močových při míšní lézi, jejichţ příčina je nejčastěji traumatického původu. Práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části je definováno postiţení, vliv tohoto postiţení na dolní cesty močové, fyziologie a patologie neurogenního měchýře a terapeutické moţnosti. Je zmíněn také psychologický aspekt. Praktická …viac
Abstract:
The bachelor thesis is concerning the rehabilitative care in patients with neurogenic dysfunction of lower urinary tract with spinal cord lesion, that has most often traumatic cause. In the thesis there is a theoretical part and a practical part. In the theoretical part there is defined the handicap, the influence of this handicap on the lower urinary tract, physiology and pathology of the neurogenic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
Zverejniť od: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedúci: MUDr. Olga Zapletalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STEUEROVÁ, Kateřina. Využití kinezioterapie u pacientů s neurogenní dysfunkcí dolních cest močových při míšní lézi. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta