Lenka Buštíková

Bakalářská práce

Využití solární energie pro ohřev užitkové vody

The solar energy utilization to the supply water heating
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití solární energie pro ohřev teplé vody u rodinného domu. V úvodu je vysvětlena solární energie, její vlastnosti a možnosti využití, výhody a nevýhody solární soustavy. V následující kapitole jsou popsány různé druhy solárních kolektorů, členění, popis a porovnání jejich užití. Finanční náročnost a ekonomická návratnost solárních systému je posuzována na příkladu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issues of solar energy usage for water warming a detached in house. Solar energy, its qualities and possibilities of its utilization, advantages and disadvantages of solar system are explained in the introduction. Different kinds of solar panels, their dividing, description and comparison of their usage are described in the following chapter. The financial expenses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: Pavel Fojtík
  • Oponent: Miroslav Vaculík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava