Theses 

Inovace hodnocení a motivace pracovníků ve vybrané firmě – Michaela Chrudimská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela Chrudimská

Bakalářská práce

Inovace hodnocení a motivace pracovníků ve vybrané firmě

Inovation of evaluation and motivation of employees in choose company

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu úrovně hodnocení a motivace ve firmě „XY“, u které je předpoklad, že je zde prostor pro optimalizaci procesů hodnocení a motivace pracovníků. Pro po-souzení a následné vyhodnocení byla použita metoda dotazníkového šetření. Dotazníky s cílenými otázkami byly doručeny k jednotlivým pracovníkům za pomoci personálního oddělení a nadřízených pracovníků vybraných poboček firmy „XY“. Po navrácení dotazníků s vyplněnými názory zaměst-nanců proběhlo jejich vyhodnocení, a na základě zjištěných výsledků bylo firmě předloženo vyhod-nocení s návrhem na inovaci některých metod. Výzkum potvrdil domněnku, že na systém hodnoce-ní a motivaci mají pracovníci na různých stupních řízení rozdílné pohledy. Na základě výše zjištěné-ho bylo navrženo řešení formou tzv. 360° zpětné vazby, která v sobě ukrývá anonymní systém hod-nocení pracovníků na všech úrovních řízení, a také doporučení potřeby větší informovanosti za-městnanců ve firmě „XY“.

Abstract: The bachelor thesis is focused on analysis of the level of evaluation and motivation in company „XY", which assumes that there is scope for optimization of evaluation processes and motivation of employees. The questionnaire survey method was used for assessment and subsequent evalu-ation. The questionnaires with targeted questions were delivered to individual staff with the help of the HR department and senior staff of selected „XY“ branches. After returning the questi-onnaires filled in with the opinions of the employees, their evaluation was carried out and based on the results, it was submitted to company an evaluation with a proposal to innovate some met-hods. Research has confirmed the presumption that staff at different levels of management have different views on the system of evaluation and motivation. On the basis of the above, a solution was proposed in the form of the so-called 360 ° feedback, which is hidden in it an anonymous sys-tem of staff evaluation at all levels of management, as well as recommendations for greater awareness of employees in the company „XY“.

Klíčová slova: Hodnocení, Motivace, Pracovní výkon, Pracovní způsobilost, Metoda 360° zpětné vazby, Teorie XY, Dvou faktorová teorie

Keywords: Evaluation, Motivation, Work performance, Working eligibility, 360° feedback technique, XY theory, Two factor theory

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
  • Oponent: Jiří Mezuláník, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/2501/priloha/1287 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/2501 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/2501/priloha/1286 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 13:17, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz