Lukáš Jursa

Diplomová práce

Mezinárodní transmise měnové politiky Evropské centrální banky: efekt přelévání monetární politiky na příkladu České republiky

International Transmission of European Central Bank Monetary Policy: Spillover Effect of Monetary Policy on Example of Czech Republic
Anotace:
Česká ekonomika má dlouhodobě velmi těsné obchodní a finanční vazby se svými evropskými partnery, kteří jsou převážně členy eurozóny. Každý hospodářský, finanční nebo měnový šok se tedy velmi rychle šíří po celé EU. V posledních letech však byla věnována pozornost velmi specifickému efektu přelévání - mezinárodnímu přenosu měnové politiky ECB. Posouzení efektu přelévání hraje významnou roli při rozhodování …více
Abstract:
Czech economy has long-term very close business and financial ties with its European partners, which are mainly members of euro area. Every economic, financial or monetary shock is thus very quickly spreading across the EU. However, in recent years attention has been paid to a very specific spillover effect – international transmission of ECB monetary policy. Assessment of spillover effect plays a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Emil Adámek
  • Oponent: Jan Janků

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava