Theses 

Společenská odpovědnost jako motiv spotřebního chování zákazníků – Bc. Jitka Dihelová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jitka Dihelová, DiS.

Diplomová práce

Společenská odpovědnost jako motiv spotřebního chování zákazníků

Social responsibility as a motive for consumer behaviour of customers

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá tematikou společenské odpovědnosti jako motivu spotřebního chování. V teoretické části je podrobněji uveden koncept společenské odpovědnosti jako součást koncepce trvale udržitelného rozvoje, který stojí na třech vzájemně propojených pilířích a to ekonomickém, sociálním a environmentálním. Detailněji jsou rozebráni stakeholders a některé standardy upravující hodnocení CSR. Praktická část analyzuje současný stav společenské odpovědnosti firmy. Součástí praktické části je i vlastní výzkumná sonda k problematice CSR. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření jsou navržena doporučení ve smyslu motivu spotřebního chování zákazníků. Návrh je koncipován tak, aby se nadále budovala značka a v očích široké veřejnosti kladný image.

Abstract: This diploma thesis deals with social responsibility as a motive for consumer behaviour. The theoretical part deals in more details with the concept of social responsibility as a part of the conception of sustainable development based on three pillars mutually connected – economic, social and environmental. Stakeholders and some standards regulating CSR assessment are analysed in more details. The practical part analyses the current state of the corporate social responsibility. The practical part also includes my own research in relation to CSR issues. Based on questionnaire survey results my recommendations within the meaning of consumer behaviour of customers are proposed. The purpose of the draft proposal is to continue to build a brand and create positive image in the general public eye.

Klíčová slova: společenská odpovědnost, CSR, sociální pilíř, ekonomický pilíř, environmentální pilíř, trvale udržitelný rozvoj, stakeholders, spotřební chování zákazníků, nástroje komunikace CSR, social responsibility, social pillar, economic pillar, environmental pillar, sustainable development, consumer behaviour of customers, CSR communication tools, IKEA

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:40, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz