JUDr. Michal Stloukal

Diplomová práce

Předsmluvní odpovědnost

Pre-contractual Liability
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na institut předsmluvní odpovědnosti, který je výsledkem komplexní rekodifikace soukromého práva a zakotven v novém občanském zákoníku. Práce si klade za cíl analyzovat dílčí ustanovení, regulující problematiku předsmluvní odpovědnosti a s přihlédnutím k dosavadní judikatorní činnosti a koncepci předsmluvní odpovědnosti v podmínkách francouzské civilistiky podat návrh …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on pre-contractual liability, which is the result of comprehensive recodification of private law and it is embedded in the new Civil Code. This thesis aims to analyse partial provisions regulating the issue of pre-contractual liability and withregard to the existing judicature activites and the concept of pre-contractual liability in terms of French civil law to submit a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta