Lukáš Košárek

Bakalářská práce

Zabezpečení servisní organizace prostředky technické ochrany objektu

Securing of an Service Organization Using Technical Means of Building Protection
Anotace:
KOŠÁREK, Lukáš. Zabezpečení servisní organizace prostředky technické ochrany objektu. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb, 2013. Autor se v bakalářské práci zabývá analýzou slabých míst aktuálního systému ochrany servisní organizace a návrhem na jeho zlepšení. První kapitoly se zaobírají technickými normami …více
Abstract:
KOŠÁREK, Lukáš. Securing of an Service Organization Using Technical Means of Building Protection. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Security Services, 2013. This bachelor thesis is focused on the analysis of weaknesses in the current system of protection for services organizations. The work also includes ideas for possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Libor Foldyna
  • Oponent: Vratislav Mácha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava