Jan Kufel

Bakalářská práce

Webová aplikace pro přístup k databázi pacientů v technologii ASP.NET 2.0

Web Application for Accessing of Patients Database in ASP.NET 2.0 Technology
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je v hlavním případě vytvoření webové aplikace a uživatelského prostředí pro přístup do databáze pacientů s biotelemetrickými daty s využitím technologie .NET a ASP.NET 2.0. Součástí celého řešení je prvotní rozbor problematiky, seznámení se s platformou ASP.NET 2.0 spolu s použitím nových technologií a jejich popisem. Jedná se především o nové prvky v oblasti vizualizace …více
Abstract:
The main topic of this batchelor work is creating the web-based application with graphical user interface for access to pacients-database with biotelemetric data. For this subject will be used the .NET and the ASP.NET2.0 platform technology.Part of final solution is complete analysis and meeting the platform with new technologies. Main subject will be complete description of created solution and as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ondřej Krejcar
  • Oponent: Petr Kadlec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika / Řídicí a informační systémy