Theses 

Effects and Risks of Pharmaceuticals in the Environment – Mgr. Radka Zounková, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Radka Zounková, Ph.D.

Disertační práce

Effects and Risks of Pharmaceuticals in the Environment

Effects and Risks of Pharmaceuticals in the Environment

Anotace: Prvotním účelem léků je definovaným způsobem působit na živý organismus – tedy člověka nebo zvíře. Dostanou-li se tyto látky do životního prostředí, mohou zde vykazovat stejné nebo podobné účinky, které v tomto případě nejsou žádoucí. Předkládaná práce popisuje použití klasických aquatických ekotoxikologických biotestů a testů genotoxicity pro hodnocení účinků a rizik dvou skupin léků – cytostatik a veterinárních antibiotik – v životním prostředí. Antibiotika jsou léky používané k léčbě infekčních onemocnění, jejich účinek omezuje růst mikroorganismů nebo je zabíjí. Cytostatika se používají k léčbě rakoviny, jejich účinek je zaměřen na rychle rostoucí eukaryotické buňky, jimiž jsou tvořeny nádory. Obě dvě skupiny léčiv tedy mohou ovlivňovat růst a metabolické pochody buněk, z kterých jsou tvořeny všechny živé organismy, a tento účinek se může projevit na různých úrovních ekosystému. Použité metody zahrnují studium akutních i chronických účinků – imobilizaci, inhibici růstu, inhibici reprodukce – a genotoxicity. V rámci tří studií byly použity biotesty se zástupci všech trofických úrovní ekosystému – producentů, konzumentů i destruentů. U obou studovaných skupin léčiv byly prokázány účinky na všech úrovních ekosystému v koncentracích o několik řádů vyšších, než jsou očekávané koncentrace v životním prostředí, a v každé skupině byly zastoupeny i látky významně genotoxické. Přestože v koncentracích, které byly naměřeny v životním prostředí a publikovány v literatuře, se neočekávají akutní účinky, výsledky analýzy rizik u veterinárních antibiotik i cytostatik naznačují významné riziko. Předkládaná práce přispívá svými výsledky k výzkumu farmak jakožto mikropolutantů se specifickým mechanismem účinku. Je upozorňováno na možný nedostatek konkrétních specifických testů pro studium těchto látek. Takové látky používané ve velkých množstvích mohou představovat riziko pro životní prostředí, zejména vzhledem ke svým možným dlouhodobým účinkům.

Abstract: Pharmaceuticals have been developed to have defined effects in live organisms, i.e. human or animal. Entering the environment, these compounds may elicit the same or similar effects here, which are not wanted in this case. The presented work describes using of classic aquatic ecotoxicological bioassays and genotoxicity assays for evaluation of effects and risks of two groups of pharmaceuticals – cytostatics (antineoplastics) and veterinary antimicrobials. Antimicrobials are used for treatment of infectious diseases. Their effects control the growth of microorganisms or directly kill them. Cytostatics are used for cancer treatment. Their effects target rapidly growing eukaryotic cells which form tumours. Both groups of pharmaceuticals can thus affect the growth and metabolism of cells, which form all live organisms. This effect may manifest on different levels of ecosystem. The used methods involve investigation of acute and chronic effects – immobilisation, growth inhibition, inhibition of reproduction – and genotoxicity. Bioassays with representatives of all main trophic levels of an ecosystem – producers, consumers and decomposers – were used within the frame of the three studies. In both groups of pharmaceuticals, significant effects on all levels of an ecosystem were demonstrated in concentrations few orders of magnitude higher than those expected in the environment and a considerable genotoxicity was proved. Although acute effects are not expected in concentrations measured or predicted in the environment, results of the risk assessment indicate significant risks for both veterinary antimicrobials and cytostatics. Presented work contributes to the environmental research of pharmaceuticals as an example of micropollutants with a specific mode of action. Possible lack of particular specific assays for research of these compounds is highlighted. Those compounds used in high quantities may represent a significant risk for the environment especially when considering their potential long-term effects.

Keywords: pharmaceuticals, metabolites, ecotoxicity, genotoxicity, ecotoxicological bioassays, risk assessment

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Ing. Marek Holba, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz