Theses 

Podpora zdravotní gramotnosti u seniora – Bc. Klára HOLÁNOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie

Bc. Klára HOLÁNOVÁ

Diplomová práce

Podpora zdravotní gramotnosti u seniora

Support health literacy in the elderly

Anotace: Teoretická část práce: V diplomové práci je zpracována problematika zdravotní gramotnosti s ohledem na její podporu u seniorů. Zahrnuty jsou oblasti pro vysvětlení této problematiky a možnosti, kterými lze zdravotní gramotnost podporovat. Mluvíme zejména o správné motivaci seniora, dále o edukaci a možnostech vzdělávání pro seniory. Důležitá je také aktivizace, kterou můžeme rozvíjet schopnosti a dovednosti seniora. Cíle: Pro praktickou část práce byl stanovený jeden cíl, ke kterému náleží 5 hypotéz. Cíl: Popsat, jakým způsobem senioři podporují zdravotní gramotnost. Hypotézy: 1. Úroveň podpory zdravotní gramotnosti je ovlivněna zdravotním stavem seniora. 2. Ženy mají větší zájem o získávání informací návštěvou Dnů zdraví než muži. 3. Způsob podpory zdravotní gramotnosti je rozdílný u seniorů do 70 let a seniorů nad 70 let. 4. Senioři s vyšší úrovní podpory zdravotní gramotnosti považují informace o zdraví od odborného zdravotnického personálu za užitečné více než senioři s nižší úrovní podpory zdravotní gramotnosti. 5. Muži využívají Univerzit 3. věku k podpoře zdravotní gramotnosti více než ženy. Metodika: V praktické části této práce byl zvolen kvantitativní výzkum formou strukturovaných rozhovorů. Bylo sestaveno celkem 23 otázek zahrnujících i identifikační údaje. Výzkumný soubor byl tvořen 100 seniory nad 65 let z Jihočeského kraje, kteří na základě oslovení a jejich dobrovolného rozhodnutí zodpověděli stanovené otázky. Získaná data byla dále zpracována a vyhodnocena. Výsledky: Podle výsledků vychází, že ženy i muži mají stejný zájem o Dny zdraví. Úroveň podpory zdravotní gramotnosti nemá u seniorů rozdílný vliv na posouzení užitečnosti informací od odborného zdravotnického personálu a muži využívají Univerzit třetího věku stejně jako ženy. Podpora zdravotní gramotnosti je ovlivněna zdravotním stavem seniora v oblasti vzdělávání, pohybové aktivity a dodržování doporučení od lékaře. Způsob podpory zdravotní gramotnosti je rozdílný u seniorů do 70 let a nad 70 let v oblasti pohybové aktivity, vyhledávání informací a dnů zdraví zaměřených na první pomoc a prevenci úrazů, prevenci onkologických onemocnění, ochranu kůže a zdravé stravování. Závěr: Je důležité informovat seniory o možnostech podpory zdravotní gramotnosti a podávat jim informace k podpoře zdraví a prevenci nemocí. Výstupem z této práce je materiál určený pro seniory obsahující tyto informace.

Abstract: Theoretical part of the thesis: The diploma thesis deals with the issue of health literacy with regard to its support for the elderly. Areas for explanation of this issue and the possibilities for health literacy are included in this work. In particular, we speak of the right motivation of the seniors, the education and the possibilities of education for seniors. What is also important is the activation that we can develop the capabilities and skills of the seniors. Aims: For the practical part of the thesis, one aim was set, to which 5 hypotheses belong. Aim: To describe how seniors support health literacy. Hypotheses: 1st The level of support for health literacy is affected by the health of the senior. 2nd Women are more interested in gaining information by visiting Days of Health than men. 3rd The method of promoting health literacy is different for seniors up to 70 years old and seniors over 70 years of age. 4th Senior citizens with higher levels of health literacy support consider health information from healthcare professionals to be more useful than older people with lower levels of health literacy support. 5th Men use Universities of the Third Age to promote health literacy more than women. Methodology: In the practical part of this thesis, a quantitative research was chosen in the form of structured interviews. A total of 23 questions were compiled, including identification data. The research team consisted of 100 elderly over 65 years of age from the South Bohemian Region, who, on the basis of their addressing and their voluntary decision, answered the given questions. The data obtained was further processed and evaluated. Results: According to the results, women and men have the same interest in Health Days. The level of support for health literacy does not have a different impact on seniors on evaluation of the usefulness of information from healthcare professionals, and men use Universities of the Third Age as well as women. Support for health literacy is influenced by the state of health of the elderly in the field of education, physical activity and adherence to doctor's recommendations. The way of promoting health literacy is different for seniors up to 70 years of age and over 70 years of age in the area of physical activity, information and health care for first aid and accident prevention, oncology prevention, skin protection and healthy eating. Conclusion: It is important to inform the elderly about the possibilities of promoting health literacy and to provide information on health promotion and disease prevention. The output of this work is material for seniors containing this information.

Klíčová slova: Zdravotní gramotnost, Senior, Prevence nemocí, Podpora zdraví, Zdravý životní styl, Motivace, Edukace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54701 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

HOLÁNOVÁ, Klára. Podpora zdravotní gramotnosti u seniora. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 05:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz