Silvie Škrobánková

Diplomová práce

Vliv polutantů na inhibici aktivačního kalu ÚČOV Ostrava

Influence of Pollutants on Inhibition of Activated Sludge from WWTP Ostrava
Anotace:
V diplomové práci je posuzován vliv polutantů na respirační inhibici mikroorganismů přítomných v aktivačním kalu. Testován byl kal ze dvou čistíren odpadních vod společnosti OVAK, a.s. Aktivační kal z Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava Přívoz je ovlivněn přítokem průmyslových odpadních vod, na Čistírnu odpadních vod Heřmanice II jsou přiváděny pouze komunální odpadní vody. K měření byl využit …více
Abstract:
This thesis solves the influence of pollutants on respiration inhibition of microorganisms in activated sludge. The influence was tested on two kinds of activated sludge from waste water treatment plants of company OVAK, a.s. Activated sludge from WWTP Ostrava Přívoz is influenced by industrial waste water inflow, WWTP Heřmanice II treats municipal waste water only. Respiration inhibition was measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Helena Raclavská
  • Oponent: Kamila Grymová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava