Theses 

Osobnost v kontextu komunikace a socializace u adolescentů se sluchovým postižením – Bc. Edita Zvonková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Edita Zvonková

Bakalářská práce

Osobnost v kontextu komunikace a socializace u adolescentů se sluchovým postižením

Personality in the context of communication and socialization of adolescents with hearing impairment

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou postoje adolescentů se sluchovým postižením ke komunikaci a socializaci se slyšící a neslyšící společností ve vztahu k jejich osobnostnímu typu. Hlavním cílem práce je zjistit, jakým způsobem ovlivňuje extroverze a introverze preferenci cílové skupiny, v rámci níž bude adolescentovi socializace a komunikace příjemnější, a jak tyto faktory ovlivňují jeho celkovou společenskost. Ptá se také na vliv rodiny, školy a vrstevníků během jejich vývoje, zdroje největší životní opory či vliv sluchového postižení na budoucí plány a směřování jedince. Bakalářská práce je rozčleněna do 4 kapitol. První kapitola se zaměřuje na obecné vymezení problematiky sluchového postižení. Druhá kapitola přibližuje téma osobnosti jedince jako takové a aspekty socializace a komunikace ve společnosti. Třetí kapitola se zabývá vývojem adolescenta se sluchovým postižením a faktory, jež na tento proces mohly mít největší vliv. Čtvrtá, praktická kapitola, analyzuje výpovědi účastníků výzkumu, jež byly získány pomocí polostrukturovaného rozhovoru a uvádí závěry výzkumného šetření.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the problematic of communication and socialization of adolescents with hearing impairment in relation to their personality type. The main purpose is to find out how extroverison and introversion influence preference of the target group, with which the adolescent with hearing impairment would like to socialize and communicate and how these factors affect their overall sociability. It asks also on the influence of family, school and peers, life support or impact of hearing impairment on the future plans. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is focused on the general definition of hearing impairment. The second chapter introduces the topic of personality and aspects of socialization and communication. The third chapter describes the development of adolescents with hearing impairment and the factors which could have the greatest impact on this process. Fourth, practical chapter, analyzes the answers of informants which were gained by interviews and is followed by final conclusion.

Klíčová slova: sluchové postižení, komunikace, socializace, osobnostní typy, osobnost, adolescent se sluchovým postižením, hearing impairment, communication, socialization, personality type, personality, adolescent with hearing impairment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 13:08, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz