Bc. Helena NEČASOVÁ

Bakalářská práce

Význam výcviku mobility z pohledu ergoterapie u vysoké léze míšní.

The importance of training mobility from the perspective of occupational therapy in high spinal cord injury.
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje významu výcviku mobility z pohledu ergoterapie u vysoké léze míšní. V teoretické části je popsaná páteř a mícha, jejich poranění a léčba, dělení míšních lézí, detailněji se věnuje tetraplegii. Další kapitolou je ergoterapie, která zahrnuje pomůcky, hodnotící škály a nácvik mobility po poranění míchy. Praktická část se zabývá významem výcviku mobility u tří pacientů. Pro šetření …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the importance of training mobility from the perspective of occupational therapy in high spinal injury. The theoretical part describes the spine and spinal cord, injuries and their treatment, distribution of spinal cord injuries, more detail is dedicated to tetraplegia. Another issue is occupational therapy, which includes aid, rating scales and training mobility after spinal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ilona Zahradnická

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEČASOVÁ, Helena. Význam výcviku mobility z pohledu ergoterapie u vysoké léze míšní.. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie