Jiří Poštulka

Bakalářská práce

Zobrazování veřejných dat s využitím platformy Arduino

Display of Public Data Using the Arduino platform
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití open-source platformy Arduino v oblasti získávání a zobrazování veřejných dat. V teoretické části jsou popsány základní informace týkající se platformy Arduino, vývojového prostředí a možností rozšíření o další periferie. V následující kapitole jsou zveřejněný některé již realizované projekty zaobírající se stejnou problematikou. Poslední částí této práce …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the possibilities of using open-source Arduino platform in the area of acquisition and display of public data. The theoretical part describes the basic information concerning the Arduino platform, the development environment and the possibilities of extending it with other peripherals. In the following chapters, some already implemented projects dealing with the same …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Pavel Smutný
  • Oponent: Marek Babiuch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení