Jiří Poštulka

Bachelor's thesis

Zobrazování veřejných dat s využitím platformy Arduino

Display of Public Data Using the Arduino platform
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití open-source platformy Arduino v oblasti získávání a zobrazování veřejných dat. V teoretické části jsou popsány základní informace týkající se platformy Arduino, vývojového prostředí a možností rozšíření o další periferie. V následující kapitole jsou zveřejněný některé již realizované projekty zaobírající se stejnou problematikou. Poslední částí této práce …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the possibilities of using open-source Arduino platform in the area of acquisition and display of public data. The theoretical part describes the basic information concerning the Arduino platform, the development environment and the possibilities of extending it with other peripherals. In the following chapters, some already implemented projects dealing with the same …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Pavel Smutný
  • Reader: Marek Babiuch

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / field:
Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení