Karolina Appelová

Diplomová práce

Penzion v pasivním standardu na bázi dřeva s využitím izolace na bázi slámy

Pension in the Passive Standard Wood-Based, Using Straw-Based Insulation
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Penzion v pasivním standardu na bázi dřeva s využitím izolace na bázi slámy“ je zpracování části projektové dokumentace pro realizaci stavby dle zadání diplomové práce. Objekt je situován na pozemku v Ostravě s ohledem na využití světových stran a terénu. Konstrukce stavby pod sedlovou střechou je navržena na bázi dřeva v podobě STEICO nosníků s využitím přírodního materiálu …více
Abstract:
The diploma thesis: "Pension in the passive standard based on using wood-based insulation straw" is elaboration of project documentation for the construction project according to the diploma work. The building is situated on land in Ostrava with regard to the use of the compass and terrain. Building construction under a gable roof is designed on the basis of wood in form of beams STEICO using natural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Jiří Labudek
  • Oponent: Pavel Oravec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava