Hana Veselková

Bakalářská práce

Možnosti zpracování biologicky rozložitelného odpadu ve společnosti ASOMPO, a.s.

Possibilities of biologically degradable waste processing in ASOMPO, a.s. company
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřená na činnost společnosti ASOMPO, a.s. podnikající v oblasti nakládání s odpady v regionu Novojičínska. Předmětem práce je systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V první části je vysvětlen pojem biologicky rozložitelný odpad a jsou zde uvedeny nejčastější metody jeho využití, především kompostování, dále pak legislativní předpisy spojené s nakládáním s biologicky …více
Abstract:
This thesis is focused on the company's operations ASOMPO, a.s. business in the field of waste management in the region Novojičínsko . This thesis investigates the system management of biodegradable waste. The first part explains the concept of biodegradable waste and are the most common methods of its use, especially composting, as well as legislative regulations for the management of biodegradable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: Barbora Lyčková
  • Oponent: Taťána Barabášová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava