Alexandra Prostináková

Bachelor's thesis

Strategic analysis of a company

Strategická analýza podniku
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce "Strategická analýza podniku" je analyzovať súčasnú situáciu vybranej spoločnosti a následne odporučiť najvhodnejšie stratégie, podľa ktorých by sa mala firma v budúcnosti riadiť. Teoretická časť opisuje základné predpoklady potrebné na správnu analýzu vonkajšieho a vnútorného prostredia spoločnosti a následné vytvorenie SWOT a SPACE analýzy. Uvedené predpoklady som …more
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis "Strategic analysis of a company" is to analyze the current situation of the chosen company and afterward recommend most appropriate strategies that the company should follow in the future. The theoretical part describes basic assumptions, necessary for proper analysis of the external and internal environment of the company and the subsequent creation of SWOT and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Reader: Jitka Sládková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.