Jan Olšovský

Diplomová práce

Studium platnosti Niyamova kriteria u ocelových odlitků

Study of the validity of the Niyama criteria function applied to steel castings
Anotace:
Na základě dostupných odborných podkladů a navržených technických řešení se tato diplomová práce zabývá ověřením výsledků predikce vad v odlitcích, které byly podrobeny výpočtu simulačního software. Použití výstupu ze simulací je účinným nástrojem pro práci technologa při stanovení a úpravě zvoleného technologického postupu. Z těchto důvodů má používání simulačních software pozitivní vliv na celkovou …více
Abstract:
On the basis of available expert materials and proposed technical solutions, this thesis deals with validation of prediction findings relating to defects in casting, that were calculated by simulation software. The utilisation of simulation outcomes is an effective tool for the work of a production engineer in determining and modifying a chosen technological process. Utilisation of simulation software …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Tomáš Elbel
  • Oponent: František Mikšovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Slévárenské technologie