Viktor Hlubinka

Master's thesis

Lineární elektrohydraulické pohony zvedaných pódiových stolů 2x12 m

Linear Electro-Hydraulic Drives of Lifted Platform Tables 2 x 12 m
Abstract:
Ve své diplomové práci navrhuji lineární elektrohydraulický pohon zvedaných pódiových stolů o rozměru 2 x 12 metrů. V úvodu své práce seznamuji čtenáře se strojními zařízeními v divadelní technice. Dále se podrobně zabývám návrhem zdvihu čtyř divadelních pódiových stolů, kde každé pódium je zvedáno dvěma přímočarými hydromotory. Počítám základní statické a dynamické parametry systému …more
Abstract:
In meiner Diplomarbeit schlage ich den linearen elektrohydraulischen Antrieb von Hebepodiumtischen der Abmessungen 2 x 12 Meter vor. In der Einleitung meiner Arbeit mache ich die Leser mit den Maschineneinrichtungen in der Theatertechnik bekannt. Ich beschäftige mich weiter bis ins Details mit dem Vorschlag vom Hub der vier Theaterpodiumtische, wo jedes Podium von zwei Geradheitshydromotoren aufgehebt …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2009

Thesis defence

  • Supervisor: Bohuslav Pavlok
  • Reader: Přemysl Jasiok

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství